Zpracování osobních údajů

Poučení o zpracování osobních údajů pro návštěvníky Trojhalí Karolina (běžné návštěvníky i uživatele sportovišť)

(dále jen „Poučení“)

Zájmové sdružení právnických osob TROJHALÍ KAROLINA (dále jen „Trojhalí“) zpracovává osobní údaje vždy v souladu s platnými právními předpisy, tj. se zákonem č. 101/2000 Sb. (z. o ochraně osobních údajů) (dále jen „Zákon“) a s účinností ode dne 25. května 2018 také nařízením EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které v některých ohledech úpravu Zákona nahradí (dále jen „Nařízení“).

Níže uvedené Poučení shrnuje problematiku zpracování Vašich osobních údajů ze strany Trojhalí.

Poučení o zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů

TROJHALÍ KAROLINA, zájmové sdružení právnických osob,

Sídlo: K Trojhalí 3361/5, 702 00 Ostrava

IČ: 72089237

Telefon: 725 360 218

e-mail: recepce@trojhali.cz

webová stránka: www.trojhali.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřenec monitoruje soulad zpracování osobních údajů s povinnostmi vyplývajícími z interní směrnice Trojhalí, provádění interních auditů, školení pracovníků a celkové řízení agendy interní ochrany dat.

Pověřenec za Trojhalí:

Ing.Petr Šnejdar, výkonný ředitel

Tel.: 601 550 064

e-mail: petr.snejdar@trojhali.cz

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Trojhalí zpracovává osobní údaje běžných neregistrovaných návštěvníků, tj. osob, které areál Trojhalí navštěvují bez předchozí rezervace prostoru, díky provozování bezpečnostního kamerového sytému. Trojhalí kamerový systém provozuje z důvodu zajištění bezpečnosti návštěvníků a ochrany majetku, případně pro pozdější propagační účely (foto a video dokumentace ze společenských akcí pořádaných Trojhalím):

Osobní údaje běžné: obličej návštěvníků na kamerových záznamech, případně na propagačních fotografiích a videích Osobní údaje citlivé, resp. zvláštní kategorie (čl. 9 Nařízení): žádné.
Trojhalí dále zpracovává osobní údaje uživatelů sportovišť, které mu poskytují sami uživatelé osobně, telefonicky nebo písemně. Zpracovávané osobní údaje tak mohou zahrnovat zejména: Osobní údaje běžné: jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo Osobní údaje citlivé, resp. zvláštní kategorie (čl. 9 Nařízení): žádné.

Účel zpracování osobních údajů a právní základ pro zpracování

Osobní údaje běžných neregistrovaných návštěvníků jsou zpracovávány za účelem zajištění bezpečnosti návštěvníků a ochrany majetku, případně pro pozdější propagační účely.

V rámci zmíněného účelu zpracování tak bude ke zpracování osobních údajů docházet zejména:

v souvislosti s plněním právních povinností Trojhalí, jak jsou, případně budou stanoveny právními předpisy České republiky a/nebo EU, nebo < >V některých případech mohou být některé osobní údaje využity k veřejné prezentaci a marketingové činnosti Trojhalí, zejména k propagaci vlastních aktivit Trojhalí směřujících k široké veřejnosti, při identifikaci uživatele sportoviště, při tvorbě rezervace sportoviště (konkrétní sportoviště pro konkrétní osobu na konkrétní termín a čas), pro vnitřní komunikaci s uživatelem sportoviště (např. zasílání novinek, automaticky generovaných upozornění, poděkování a jiných zpráv) v souvislosti s plněním právních povinností Trojhalí, jak jsou, případně budou stanoveny právními předpisy České republiky a/nebo EU, nebo u krátkodobých rezervací (nahodilí zájemci o sportování) jsou tyto údaje po skončení sportovní činnosti mazány z rezervačního systému, u dlouhodobých rezervací (pravidelní uživatelé sportovišť) jsou tyto údaje vymazávány z rezervačního systému po skončení zadaného období. Žádost o výmaz z pořízené foto a video dokumentace může kdokoliv, jehož se zpracovávané osobní údaje týkají, podat osobně pomocí tištěného formuláře v recepci v areálu budov Trojhalí Karolina nebo také písemným oznámením zaslaným na adresu sídla Trojhalí nebo na jeho e-mailovou adresu, jak jsou uvedeny výše.

Subjekty zpracovávající osobní údaje Osobní údaje zpracovává přímo Trojhalí a to v písemné a elektronické formě.

Zpřístupnění údajů jiným osobám Osobní údaje dále mohou být zpřístupněny subjektům oprávněným dle zvláštních právních předpisů (např. orgánům činným v trestním řízení, apod.) Se zvláštním předchozím souhlasem subjektu údajů mohou být osobní údaje zpřístupněny i dalším osobám.

Období, pro které subjekt souhlasí se zpracováváním Souhlas se zpracováním osobních údajů se uděluje na celé období: < >trvání rezervace (krátkodobé nebo dlouhodobé) sportoviště zveřejnění propagační fotografie nebo videa pro propagační nebo marketingové účely, uchování záznamů z bezpečnostních kamer, tj. na 7 kalendářních dnů Právo na přístup k osobním údajům dle § 12 Zákona: Subjekt údajů má právo získat od Trojhalí potvrzení, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům. Právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování: Subjekt údajů má právo požádat sdružení o opravu nebo doplnění nesprávných, resp. neúplných osobních údajů, požádat o výmaz osobních údajů, pokud odpadl nebo není dán důvod pro jejich zpracování, případně požádat o omezení zpracování osobních údajů v souvislosti s řešením okolností zpracování osobních údajů u sdružení. Právo vznést námitku: Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést u sdružení námitku proti zpracování jeho osobních údajů zpracovávaných pro účely oprávněných zájmů sdružení nebo jiných osob; oprávněnými zájmy můžou být zejména případy ochrany práv a právních nároků sdružení. Právo na přenositelnost údajů: Subjekt údajů má právo získat své osobní údaje od sdružení a předat je jinému správci osobních údajů. Právo podat stížnost u dozorového úřadu: Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno Nařízení. Tímto dozorovým úřadem bude pro subjekty údajů s bydlištěm v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

Vyskakovací banner

Z organizačních důvodů a navazující rekonstrukce podlahy a sociálního zařízení bude sportoviště do konce července 2024 pro veřejnost zavřené. Děkujeme za pochopení a budeme se na vás opět těšit.